Buurtteams Utrecht ondertekenen Utrechts Taalakkoord

Buurtteams Utrecht hebben op 1 juni 2017 als één van de 14 Utrechtse organisaties een Taalakkoord ondertekend. Deze gezamenlijke aanpak bestrijdt laaggeletterdheid en bevordert digitale vaardigheden. De ambitie is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.

(Digi)taalvaardigheid in Utrecht
Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd en tenminste 68.000 Utrechters hebben moeite met de computer en digitale communicatie. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Mensen zijn minder afhankelijk van anderen voor de dagelijkse zaken als zij de taal beheersen. Als mensen bijvoorbeeld hun post niet begrijpen, dan levert dat stress op of gooien de post in een laatje en kijken er niet meer naar. En dat leidt weer tot financiële problemen.

Concrete oplossingen
Buurtteams Utrecht organiseert  de cursus Voor ’t Zelfde Geld, in samenwerking met U Cenraal en het Taalhuis. Het doel van die cursus is dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en weten wanneer ze actie moeten ondernemen. Stap voor stap nemen we de post door; wat is reclame, hoe herken je een brief van het energiebedrijf? En wat staat er ongeveer in de brief?” De cursus heeft al met succes gedraaid in Ondiep en loopt nu in Kanaleneiland.  Iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden bij de Buurtteams.  Verder hebben de buurtteams een belangrijke rol in het herkennen en signaleren van taalachterstand. We kijken vooral om inwoners op maat de weg te wijzen naar een passende oplossing.

Samenwerking voorop
In  Utrecht werkt een groot aantal organisaties diverse partijen aan het vergroten van taal- en digitale vaardigheden van de Utrechtse burgers. Ze hebben getekend voor een gezamenlijke aanpak, het verbeteren van werven en trainen van (taal)vrijwilligers en een samenhang in beleid en activiteiten.  

Deelnemende partijen
De ondertekening van het Taalakkoord betekent een duurzame samenwerking tussen organisaties die laaggeletterdheid herkennen en signaleren en taalaanbieders. Deelnemers zijn de Bibliotheek Utrecht, Buurtteam Jeugd en Buurtteam Sociaal, Digiwijs, UWV, Gemeente Utrecht, Gilde Utrecht, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, Taal doet meer, Taalplus, U Centraal, Vrijwilligerscentrale, Wijk & Co. Zo wordt de samenwerking in Utrecht rond (digi)taalvaardigheden steeds sterker.

Duurzaam taalnetwerk
Het sluiten van taalakkoorden per regio is een van de doelen van Tel mee met Taal. In een kamerbrief stelt het actieprogramma dat gemeenten de regie houden én de verantwoordelijkheid nemen om samen met andere partijen het taalnetwerk duurzaam te maken. Steeds staat de hoofddoelstelling – de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering bij kinderen – centraal.

De aanpak werkt en wordt daarom stadsbreed ingevoerd.
Buurtteammedewerker houdt keukentafelgesprek na aanvraag bij de gemeente voor Hulp bij Huishouden.
De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis beschikbaar.
20-02-2017 | 20-02-2017
Over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onder andere buurtteams en scholen werken samen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen.
Het Citydealoverleg helpt Utrechters die door ingewikkelde wet- en regelgeving in moeilijkheden zitten.
De buurtteams, Indigo en Stichting Meeleefgezin kijken terug op een succesvol eerste jaar Utrechtse MeeleefGezinnen.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...