Twee jaar buurtteams

De jaarverslagen over 2016 van buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis zijn gepubliceerd. Na een vliegende start in 2015, kregen beide buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis in 2016 min of meer hun definitieve vorm. We blikken terug op een bewogen jaar waarin we weer veel bereikt hebben. Samen hebben we 10 procent van de Utrechtse inwoners begeleid. Ook de klanttevredenheid laat voor beide organisaties nog steeds een stijgende lijn zien, het gemiddelde cijfer: 7,9.

Het rapport 'een positief verhaal' van de externe visitatiecommissie bevestigde dat de buurtteams een goede positie hebben bereikt in de buurten. Afgelopen jaar verbreedden de buurtteams hun inzet onder andere met de toegang tot schulddienstverlening en hulp bij huishouden. Inhoudelijk een logische stap: het past bij de opdracht van de buurtteams om ondersteuning op maat te bieden, en de gezondheids-, woon- en leefsituatie in kaart te brengen. Ook zijn er meerdere pilots gestart rondom nieuwe manieren van werken en het bieden van hulp op maat. De pilot vroegsignalering 'Eropaf', waarin huishoudens met huurachterstand worden benaderd, is hier een goed voorbeeld van.

Lokalis
De buurtteams Jeugd & Gezin begeleidden 19.048 unieke klanten, een stijging van bijna 60% ten opzicht van vorig jaar. Goede samenwerking met partnerorganisaties was essentieel om gezinnen zo snel mogelijk passende hulp te kunnen bieden. Zo hebben de buurtteams hard gewerkt om de banden met huisartsen, scholen en aanbieders van specialistische zorg te versterken om samen met. Er liep dit jaar in drie buurten een pilot rondom het bieden van best passende zorg aan jongeren met psychische klachten. Met huisartsen en geïntegreerde eerstelijns zorg hebben we per buurt de impuls j-ggz vormgegeven, waarin de samenwerking met en richting de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd extra aandacht kreeg. Samen met andere organisatie worden systeemproblemen aangepakt in het 'Citydeal overleg'. En is bijgedragen aan de voorbereiding op de pilot ‘buurtgericht specialistische hulp’, waarmee ook de specialistische jeugdhulp dicht bij het gezin georganiseerd kan worden.

Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht
De buurtteams Sociaal ondersteunden afgelopen jaar 14.340 unieke klanten, een stijging van bijna 30% ten opzichte van vorig jaar. Dat vroeg om creatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Zo trekken we nauw op huisartsen en praktijkondersteuners bij casuïstiek bespreking vanuit een integraal beeld van de klant. En samen met een sociaal makelorganisatie zijn we de wijk ingegaan om buurtteams een gezicht te geven. Daarnaast hebben we incidentele budgetten ingezet om onze dienstverlening aan de Utrechters door te ontwikkelen. Hiermee hebben onder andere gekeken hoe we ouderen anders en vooral beter kunnen bereiken. Er ligt nu een stevig fundament en er is een start gemaakt met het ontsluiten van een netwerk binnen migrantenorganisaties. Ook is de werkgroep van start gegaan met het implementeren en stimuleren van het groepsgericht werken in de buurtteams. Afgelopen jaar vonden er meer dan 50 groepsgerichte activiteiten plaats.

De bereikte resultaten, knelpunten en alles wat we hebben geleerd, leest u in onze jaarverslagen!

Jaarverslag 2016 Buurtteamorganisatie Sociaal

Jaarverslag 2016 Lokalis

Buurtteams in Utrecht spelen een rol bij de inzet van huishoudelijke hulp.
24 09 2016
Zaterdag 24 september was het Burendag. Een mooie gelegenheid om bewoners te ontmoeten en kennis te maken.
Eind augustus kwam de visitatiecommissie met een positief oordeel over de samenwerking tussen de buurtteams en gemeente...
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de samen-werking tussen buurtteams en zorginstanties goed in te vullen...
Buurteams lopen Socialrun voor openheid rondom psychische beperkingen.
Onlangs verscheen de themakrant Zorg en Ondersteuning in Utrecht. Een jaarlijkse uitgave die bij alle Utrechters in de brievenbu
Pleidooi voor verdieping van samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Dit schooljaar zijn meer dan 60 stagiair(e)s gestart bij de buurtteams. Enkelen van hen volgen een bijzondere mbo-opleiding...